Hengelo-1

Hengelo

‘Scoren in de wijk’ kende in 2003 haar start in de Hengelose wijk Berflo Es, de wijk die grenst aan het Trainingscentrum. Berflo Es was een achterstandswijk en de opdracht was na te gaan in hoeverre een voetbalclub een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de wijk en de leefsituatie van wijkbewoners.  In het begin werd met name samengewerkt met de gemeente Hengelo, daarop volgde al snel woningcorporatie Welbions. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting FC Twente, scoren in de wijk, waarin diverse organisaties participeerden. Niet alleen de gemeente en Welbions, maar ook de Universiteit Twente en het ROC van Twente namen zitting in het bestuur van de stichting.

In Berflo Es werd met 18 buurtinstellingen een convenant getekend met het oogmerk van de wijk een extra sportieve wijk te maken. Op het gebied van voorzieningen is op initiatief van ‘Scoren in de wijk’ in de Berflo Es een Cruijff Court gerealiseerd, twe pannakooien en een interactieve voetbalmuur.  Er werd ook met projecten begonnen. Zo is een voetbalcursus voor kinderen van een lagere school ontwikkeld gericht op een gezonde leefstijl, werden er clinics gegeven en konden jongeren meedoen aan de FC Twente Cup, een project dat jeugdigen gedurende een half jaar de mogelijkheid biedt voetbalactiviteiten en sociale klussen te doen. Het zijn projecten die nog steeds draaien. Op het terrein van onderwijs wordt op het Trainingscentrum vanaf september 2004 het project ‘Scoren door scholing’ uitgevoerd. Vroegtijdige schoolverlaters worden hier opgevangen en worden zodanig begeleid dat men met een gemotiveerde beroepskeuze terug kan keren naar het ROC van Twente.

Al snel volgde meer projecten. Zo werd voor basisschoolleerlingen op initiatief van ‘Scoren in de wijk’ een taalgame ontwikkeld, waarbij kinderen van de lagere school door het spelen van een game met het als onderwerp FC Twente allerlei woorden leren en zo hun leerniveau wordt verbeterd. Ook bevordering van gezondheid bij jong en oud werd onder de noemer ‘Scoren met gezondheid’ opgezet in de Berflo Es. Er volgde ook een theaterproject om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en talent te stimuleren. Inmiddels zijn er in Hengelo drie theaterprojecten geweest.

Op dit moment is ‘Scoren in de wijk’ actief in de wijk Hengelose Es in de rol van procesbegeleider van een actieprogramma waaraan de instellingen uit de wijk zich hebben verbonden. In samenwerking met deze instellingen wordt getracht om het beoefenen van sport te stimuleren onder wijkbewoners. Voor de jongeren uit lage inkomensbuurten wordt ook een speciaal programma uitgevoerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een bewonersbedrijf van en voor bewoners en wordt er een informatieteam opgericht die bewoners bij gaat staan bij het oplossen van praktische problemen.

Vanaf de start van 'Scoren in de wijk' laten diverse politici zich informeren over de werkwijze. Hier Wouter Bos in 2005