wijkgerichte aanpak

Wijkgericht

‘Scoren in de wijk’ zet in op een wijkgerichte aanpak en gebruikt sport als middel om betrokkenheid, sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling in de wijk te bevorderen. Belangrijk speerpunt daarbij is het bevorderen en stimuleren van zelfredzaamheid van wijkbewoners.

In de wijk worden bondgenootschappen gesloten met bewonersgroepen en buurtgerichte instellingen om vervolgens een gezamenlijk vastgesteld actieplan uit te voeren. De actieplannen richten zich op preventie van problemen en op bevordering van de leefbaarheid van de wijk. Waar mogelijk, vervult ‘Scoren in de wijk’ daarbij de rol van procesbegeleider.