Samenspel

Samenwerking

Naast innovatie is samenspel een belangrijk kenmerk van de werkwijze van Stichting FC Twente, scoren in de wijk, want natuurlijk doet de stichting niet alles alleen. Integendeel, algemeen uitgangspunt is dat de eerste verantwoordelijkheid voor de wijken bij de overheid ligt en dat alleen door samenwerken resultaten kunnen worden gehaald. In de afgelopen jaren is een goede samenwerking opgebouwd met (lokale) overheden, wooncorporaties, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Niet voor niets zijn met diverse partijen convenanten gesloten waarin de gezamenlijke ambities werden uitgesproken.

Het effect van de samenwerking met de maatschappelijke partners heeft zich globaal gezien als volgt gemanifesteerd. Op het terrein van de leefbaarheid in wijken dragen woningcorporaties als Domijn, De Woonplaats en Welbions stevig bij aan het succes van diverse activiteiten. De onderwijs- en kennisinstellingen als Saxion, de Universiteit Twente en het ROC van Twente dragen bij aan meer specifieke kennis op bepaalde terreinen en vervullen in de uitvoering bij diverse projecten een belangrijke (ondersteunende) rol. Met zorgverzekeraar Menzis wordt nauw samengewerkt op het gebied van sport- en gezondheidsactiviteiten. De gemeente Hengelo en Enschede maken hun regierol waar middels support en inzet van deskundigheid. Bovenlokale partijen als de Provincie Overijssel, het vroegere Ministerie van VWS en Ministerie van VROM hebben sterk de ontwikkeling van projecten bevorderd middels subsidieverstrekking en ondersteuning.