Stichting

Stichting

De sterke basis in de Twentse samenleving is voor FC Twente uitgangspunt om samen met haar maatschappelijke partners activiteiten te ontwikkelen om de positie van kwetsbare groepen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische positie van de regio. Onder het mom een goede buur is beter dan een verre vriend adopteerde de club in de beginjaren enkele nabijgelegen wijken.

Een wijkgerichte aanpak is nog steeds een belangrijk speerpunt van ‘Scoren in de wijk’, in toenemende mate wordt echter ook wijkoverstijgend te werk gegaan. De projecten van ‘Scoren in de wijk’ richten zich globaal gezien op vier aandachtsgebieden: Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid. Het zijn de sectoren voor een breed scala aan samenhangende activiteiten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mobiliserende en verbindende kracht die van de voetbalclub uitgaat.

Natuurlijk doet FC Twente niet alles alleen. Integendeel, algemeen uitgangspunt is dat de eerste verantwoordelijkheid voor de wijken bij de overheid ligt en dat alleen door samenwerken resultaten gehaald kunnen worden. In de afgelopen jaren is een goede samenwerking opgebouwd met (lokale) overheden, woningcorporaties, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit samenspel zorgt ervoor dat er voldoende kennis en expertise is om een project succesvol vorm te geven, uit te voeren en te evalueren. Om de gezamenlijke ambities vast te leggen zijn met diverse partijen meerjarige convenanten gesloten.